เมนู

TIJ

TH
EN TH

กิจกรรม

การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

20

มิถุนายน
2562
08:30 - 17:30
The Landmark Bangkok

SEMINAR

การจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีการนำกระบวนการทางเลือกดังกล่าวไปปฏิบัติใช้อย่างแพร่หลาย โดยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและสังคมเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้กระทำผิดเหยื่อ และชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและจัดการกับปัญหาในการขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทยต่อไป

กำหนดการ

ติดตามชม Live ผ่านทาง Facebook

แชร์ Line

เอกสารดาวน์โหลด

Concept Note_TH.pdf Provisional Agenda_TH.pdf