เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

CONFERENCE

13

ตุลาคม
2562

การประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ACCPCJ) ครั้งที่ 2

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความท้าทายในอาเซียน และการกำหนดธีมในการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 โดยให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือและการประสานการทำงานระหว่างเสาหลักทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน 
ratio

CONFERENCE

03

กันยายน
2562

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน

TIJ จับมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมเพื่อการยุติการทรมาน และศูนย์สิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ ร่วมจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน: การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน และมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาระเบียบปฏิบัติการสอบสวนเทียบเท่าสากล ส่งเสริมหลักนิติธรรมควบคู่หลักสิทธิมนุษยชน
1