เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

CONFERENCE

13

ธันวาคม
2562

การประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม

TIJ ร่วมกับสถาบัน Global Initiatives Against Transnational Organized Crime จัดการประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม เพื่ออภิปรายในหัวข้อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ประชากรศาสตร์ การโยกย้ายถิ่นฐาน และภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกระแสโลกในปัจจุบัน
ratio

CONFERENCE

13

ตุลาคม
2562

การประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ACCPCJ) ครั้งที่ 2

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความท้าทายในอาเซียน และการกำหนดธีมในการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 โดยให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือและการประสานการทำงานระหว่างเสาหลักทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน 
ratio

CONFERENCE

03

กันยายน
2562

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน

TIJ จับมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมเพื่อการยุติการทรมาน และศูนย์สิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ ร่วมจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน: การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน และมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาระเบียบปฏิบัติการสอบสวนเทียบเท่าสากล ส่งเสริมหลักนิติธรรมควบคู่หลักสิทธิมนุษยชน
1