เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

SEMINAR

31

กรกฎาคม
2562

กิจกรรมเวนาวิชาการมาตรฐาน ICCS

คู่มือมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (International Crime Classification for Statistical Purposes -ICCS) พัฒนาโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยรวบรวมการกระทำที่เป็น “อาชญากรรม” ทุกลักษณะมาจัดจำแนกประเภท กำหนดรหัสตามนิยามและหลักการกลางที่นานาชาติตกลงร่วมกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติซึ่งล้วนมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันใช้อ้างอิงในการบันทึกและรายงานสถิติอาชญากรรมในรูปแบบที่สอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ TIJ เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของมาตรฐาน ICCS จึงได้จัดทำคำแปลและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการการนำมาตรฐาน ICCS ไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
ratio

SEMINAR

20

มิถุนายน
2562

การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

การจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีการนำกระบวนการทางเลือกดังกล่าวไปปฏิบัติใช้อย่างแพร่หลาย โดยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและสังคมเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้กระทำผิดเหยื่อ และชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังความรู้แลประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและจัดการกับปัญหาในการขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทยต่อไป การประชุมจะประกอบด้วยการอภิปราย 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นเรื่องแนวคิด วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และหลักการในการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปปฏิบัติ ส่วนที่สองเป็นเรื่องรูปแบบของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และวิธีการปฏิบัติ ส่วนสุดท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ที่มีการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ ทั้งนี้ การอภิปรายยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถามกับวิทยากร
ratio

SEMINAR

01

เมษายน
2562

Gender-Responsive Criminal Justice

TIJ จับมือ UN Women จัดงาน TIJ - UN Women Collaboration Ceremony โดยจะมีการจัดเสวนาว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยถือเป็นการเปิดตัวผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ รายงานวิจัย เรื่อง “Towards Gender-Responsive Criminal Justice: Good Practices from Southeast Asia in Responding to Violence Against Women” และ “Women as Justice Makers.” ในโอกาสนี้ จะมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ TIJ ว่าด้วยเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่สนองตอบต่อความต้องการตามเพศสภาพของผู้กระทำผิดและ จัดประชุมผู้บริหารร่วมกับ ดร.ไอลีน สกินไนเดอร์ ในประเด็นว่าด้วยเรื่องการร่วมกันทำการศึกษาวิจัย การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็ก การขยายผลการนำ UN Model Strategies ไปใช้ในภูมิภาคอาเซียน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในเด็กด้วยการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา อีกด้วย
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2561

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) คือแนวคิดที่นำหลักการบริหารจัดการทางธุรกิจมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย รัฐบาลเองก็เล็งเห็นความสำคัญของ SE ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาออกเป็นกฎหมายในเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า SE จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้ว SE คืออะไร และควรจะมีหลักคิดอย่างไรในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยืนของ SE ในประเทศไทย ดังนั้น การที่กฎหมายและนโยบายของรัฐจะตอบโจทย์ความต้องการของ SE และช่วยให้ SE สามารถเติบโตได้จริง ทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SE โดยตรง ผู้วางนโยบายและผู้บังคับใช้กฎหมาย จะต้องเข้าใจถึง SE และระบบนิเวศน์ของ SE อย่างแท้จริง
ratio

SEMINAR

24

ตุลาคม
2561

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน

Blockchain กับการสร้างความโปร่งใส พลิกโฉมหน้าการขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่มือประชาชน
ratio

SEMINAR

19

กันยายน
2561

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์
ratio

SEMINAR

30

สิงหาคม
2561

Cryptocurrency

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดสัมมนาทางวิชาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล
1