เมนู

TIJ

TH
EN TH
ratio

SEMINAR

27

พฤศจิกายน
2562

กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน

TIJ ผลักดัน “กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน” สู่วาระโลก ประเดิมด้วยการจัดงานเสวนานานาชาติว่าด้วยการใช้กีฬาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ
ratio

TRAINING

19

พฤศจิกายน
2562

การอบรมข้อกำหนดกรุงเทพแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน ปีที่ 4

จุดเด่นของหลักสูตรอบรมนี้คือเป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมในทุกมิติของข้อกำหนดกรุงเทพ ในด้านการบริหารราชทัณฑ์ และมีวิธีการสอนแบบ Interactive ให้ผู้ร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ใช้สื่อประสม และใช้ทั้งการบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในภูมิภาค การอภิปราย การทำงานกลุ่ม และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติจริงในประเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ratio

CONFERENCE

13

ตุลาคม
2562

การประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ACCPCJ) ครั้งที่ 2

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความท้าทายในอาเซียน และการกำหนดธีมในการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 โดยให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือและการประสานการทำงานระหว่างเสาหลักทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน 
ratio

SEMINAR

06

กันยายน
2562

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 2”
ratio

CONFERENCE

03

กันยายน
2562

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน

TIJ จับมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมเพื่อการยุติการทรมาน และศูนย์สิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ ร่วมจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติว่าด้วยอนาคตของการสืบสวนสอบสวน: การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน และมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาระเบียบปฏิบัติการสอบสวนเทียบเท่าสากล ส่งเสริมหลักนิติธรรมควบคู่หลักสิทธิมนุษยชน
ratio

EVENT

29

สิงหาคม
2562

พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการเรือนจำต้นแบบ” ระหว่าง TIJ และราชทัณฑ์กัมพูชา

TIJ จับมือกรมราชทัณฑ์ กัมพูชา ขยายผล “โครงการเรือนจำต้นแบบ” ไปปรับใช้ในเรือนจำหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นแห่งแรกในอาเซียน
ratio

SEMINAR

23

สิงหาคม
2562

เวทีสาธารณะ

TIJ จัดเวทีสาธารณะ นำเสนอความยุติธรรมผ่านมุมมองประชาชน "สานพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความยุติธรรม"
ratio

SEMINAR

31

กรกฎาคม
2562

กิจกรรมเวนาวิชาการมาตรฐาน ICCS

TIJ หนุนใช้มาตรฐาน ICCS จำแนกประเภทอาชญากรรม จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติกับการบูรณาการข้อมูลและการพัฒนางานยุติธรรม
ratio

SEMINAR

20

มิถุนายน
2562

การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

การจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice) เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย