เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

กิจกรรมเวนาวิชาการมาตรฐาน ICCS

31

กรกฎาคม
2562
SEMINAR
large image

คู่มือมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (International Crime Classification for Statistical Purposes -ICCS) พัฒนาโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยรวบรวมการกระทำที่เป็น “อาชญากรรม” ทุกลักษณะมาจัดจำแนกประเภท กำหนดรหัสตามนิยามและหลักการกลางที่นานาชาติตกลงร่วมกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติซึ่งล้วนมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันใช้อ้างอิงในการบันทึกและรายงานสถิติอาชญากรรมในรูปแบบที่สอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้

TIJ เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของมาตรฐาน ICCS จึงได้จัดทำคำแปลและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการการนำมาตรฐาน ICCS ไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

ดาวน์โลดเอกสาร ICCS ฉบับภาษาไทย

 

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการ.png