เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

The Bangkok Rules Training

10

ธันวาคม
2561
TRAINING
large image

TIJ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน (Bangkok Rules Training) โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 21 ธันวาคม 2561 เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับ อาวุโสของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน 

ในการอบรมมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การรับฟังบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน สถานการณ์ปัจจุบันของเรือนจำที่รับผิดชอบ การดูงานเรือนจำต้นแบบ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติของข้อกำหนดกรุงเทพ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plans) รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ เกณฑ์และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการอบรม ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหา ประเด็นท้าทาย รวมถึงแนวทางที่ดีในการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างใกล้ชิดและเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ รวมไปถึงความร่วมมือในการทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานของระบบราชทัณฑ์อาเซียนในอนาคต