เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

27

พฤศจิกายน
2561
SEMINAR

จากความสําคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมในฐานะของเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบกับ ขณะนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ RoLD in Action จึงจัดงานเสวนาหัวข้อ “Thailand Social Enterprise: The Way Forward” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับรับฟังมุมมองผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมุมมองที่ได้รับจากเวทีเสวนานี้ จะนําไปสู่การจัดทําเป็นข้อเสนอเข้าสู่กรรมาธิการยกร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ งานเสวนาดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วยสร้างความรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยมุ่งหวังให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยสร้าง ecosystem ของ วิสาหกิจเพื่อสังคมในมิติที่กว้างกว่ากฎหมายและนโยบายของภาครัฐ