เมนู

TIJ

TH
EN TH

PAST
EVENTS

TIJ Public Forum 6

09

กรกฎาคม
2561
FORUM

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมไทย โดยผู้แทนจากหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development - RoLD Programme) ได้ร่วมกันกลั่นกรองและคัดเลือกประเด็นที่พบเห็นในสังคมไทยปัจจุบัน มานำเสนอ ระดมความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

รายละเอียดกิจกรรม